Travel Path
Ιστότοπος: www.travelpath.gr

Τελευταία άρθρα από τον/την Travel Path

Στα βήματα της αναγεννησιακής Ιταλίας και του μεσαίωνα 11ημ.

Γράφτηκε από τον  Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 15:06

add

 

 

Σταβήματατηςαναγεννησιακής

Ιταλίαςκαιτουμεσαίωνα 11ημ.

 

XριστούγενναστοΚούμπιογιαναδούμετο

 

μεγαλύτεροΧριστουγεννιάτικοδένδροτηςΕυρώπης

 

Περούτζια, Γκούμπιο, ΑσίζηΦλωρεντία , Βιτέρμπο , ΤσιβιτάΝτιΜπάγκνοΡέτζιο ,

Τουσκάνια , Ρώμη , ΜουσείαΒατικανού

 

Αναχωρήσεις : 22, 29 Δεκεμβρίου΄18

 

1ημέρα: ΑΘΗΝΑΠΑΤΡΑ – (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝΠΛΩ

 

ΣυγκέντρωσηκαιαναχώρησηγιατολιμάνιτηςΠάτρας (Ηγουμενίτσας). Επιβίβασηστο

πλοίο, τακτοποίησηστιςκαμπίνεςκαιαπόπλουςγιατολιμάνιτηςΑνκόνα. Στονελεύθερο

χρόνοσαςμπορείτεναδιασκεδάσετεστουςπολυτελείςχώρουςαναψυχήςτουπλοίου.

Διανυκτέρευσηενπλω.

2ημέρα: ΑΝΚΟΝΑΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

 

ΆφιξηστηνΑνκόνα, επιβίβασηστοπούλμανκαιαναχώρησηγιατηνΠερούτζια, ιστορική

πόλητηςΙταλίας, πρωτεύουσατηςΟύμβριας, πουβρίσκεταιστηνκοιλάδατουάνωΤίβερη.

Μετηνάφιξημαςθακάνουμετηνπανοραμικήπεριήγησήμας. ΘαδούμετηνΚόρσο

Βανούτσι, τηνΡόκαΠαολίνα, ταδαιδαλώδημεσαιωνικάστενάτηςπόληςκαιθα

καταλήξουμεστηνΠιάτσαΝοβέμπρεμετηνΦοντάναΜατζόρε, τονΚαθεδρικόΝαότουΣαν

Λορέντζο. Στησυνέχεια, μεταφοράκαιτακτοποίησηστοξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3ημέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – KOYMΠIO – ΑΣΙΖΗ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΑναχώρησηγιατομεσαιωνικόχωρίοΓκούμπιο, μετομεγαλύτερο

ΧριστουγεννιάτικοδένδροτηςΕυρώπης. ΤοΚούμπιοήτανσημαντικήΡωμαϊκήαποικίαμε

σημαντικάμνημείαόπωςτοΡωμαϊκόθέατρο, τοΠαλάτιΤόρρεκαιτονΚαθεδρικόΝαό.

ΧρόνοςελεύθεροςκαιαναχώρησηγιατηνΑσίζη, γενέτειρατουΑγίουΦραγκίσκου, ο

οποίοςίδρυσετοθρησκευτικότάγματωνΦραγκισκανώνστηνπόλητο 1208. Σην

πανοραμικήμαςπεριήγησηθαδούμετηνΠιάτσαντελΚομούνε, τοΠαλάτσοΚομουνάλε,

τηνΒασιλικήτηςΣάνταΚιάρα, καιτοΝτουόμοτουΣανΡαφίνο. Επιστροφήαργάτο

απόγευμαστοξενοδοχείομας. Διανυκτέρευση.

4ημέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑΦΛΩΡΕΝΤΙΑΒΙΤΕΡΜΠΟ

 

ΠρωινόστοξενοδοχείοκαιαναχώρησηγιατηΦλωρεντία, τηγενέτειρατηςιταλικής

Αναγέννησης, πόλητηςτέχνηςκαιτηςαισθητικής, πουέχειανακηρυχτείΜνημείο

ΠαγκόσμιαςΠολιτιστικήςΚληρονομιάςτης UNESCO. Στηνπανοραμικήξενάγησημας, θα

δούμετηνΠιάτσαΣανΤζιοβάνιμετοΒαπτιστήριοτουΑγίουΙωάννηκαιτοναναγεννησιακό

ΚαθεδρικόΝαό, τηΣάνταΜαρίαΝτελΦιόρε, μετονπερίφημοτρούλοτουΜπρουνελέσκι.

Συνεχίζοντας, θακατέβουμεωςτηνΠιάτσαντελαΣινιορία, πουστολίζειτοσιντριβάνιτου

ΠοσειδώνακαιαντίγραφοτουαγάλματοςτουΔαβίδτουΜιχαήλΆγγελου. Εδώβρίσκεται

τοΠαλάτσοΒέκιο, πουστεγάζεισήμερατοΔημαρχείοτηςπόλης, καιηΛότζαμεαγάλματα

σπουδαίωνΦλωρεντίνωνγλυπτών. ΣυνεχίζουμεγιατηνπερίφημηΠινακοθήκηΟυφίτσι,

(εξωτερικήεπίσκεψη) τηνξακουστήκαιπολυφωτογραφημένηγέφυραΠόντεΒέκιομετα

αμέτρητακοσμηματοπωλεία, καιτηνΠιάτσαΡεπούμπλικα, μίααπότιςκεντρικότερες

πλατείεςτηςΦλωρεντίας, μετηχαρακτηριστικήαψίδαΑρκόνεκαιταιστορικάκαφέ Gilli

και Paszkowski. ΧρόνοςελεύθεροςγιαεπίσκεψηστηναγοράτουΣανΛορέντζοήεπίσκεψη

στοΠαλάτσοΠίττι, τηνπολυτελήκατοικίατωνΜεδίκων. Στησυνέχειαμεταφοράστο

ξενοδοχείομαςστομεσαιωνικόΒιτέρμπο. Διανυκτέρευση.

5ημέρα: ΒΙΤΕΡΜΠΟ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΤοΒιτέρμποήτανπάνταμιαευημερούσαπόληήδηαπότον 8ο

αιώνα. ΈγινεακόμαπιοεμφανήςότανοΠάπαςεπέλεξεναγίνειμιααπότιςκατοικίεςτου.

ΜιαεπίσκεψηστοΒιτέρμποδενθαείναιπλήρηςχωρίςτηνεπίσκεψηστοπαπικόπαλάτι

εκεί, ειδικάστηναίθουσαόπουπραγματοποιήθηκεστηνιστορίαηπρώτη ,πρώτη

διακήρυξη (εκλογήτουΠάπα). ΣτοΣανΠελεγκρίνο ( San Pellegrino), τοοποίοείναικαιτο

ιστορικόκέντροτηςπόληςθαδούμεπολλάμεσαιωνικάσπίτιαπουδιατηρούνταικαλά, με

τιςχαρακτηριστικέςεξωτερικέςσκάλεςκαιτιςγέφυρες. Υπάρχουνεπίσηςμιασειράαπό

υπέροχεςβρύσες, εκκλησίες, πλατείες, μνημείακ.λπ., πουσίγουραθασαςφέρουνπίσω

στοχρόνο. Έναδιάσημοτοπικόπανηγύριπουγιορτάζεταιετησίως (κάθε 3 Σεπτεμβρίου)

στοΒιτέρμποείναιαυτότηςΣάνταΡόζα(Santa Rosa), πολιούχουτουτόπου. Εκείνητημέρα

κάθεχρόνοπραγματοποιείτεμιαεντυπωσιακήπομπή, κατάτηδιάρκειατηςοποίας

μεταφέρεταιστουςώμουςτωνθιασωτώνμιακαλλιτεχνικάσχεδιασμένηκαιφωτεινή

Μακίνα "macchina" (μιαπλατφόρμαμεένανυψηλόπύργο, στηνκορυφήτηςοποίαςθα

δείτεμιαεικόνατηςΣάνταΡόζα ) (τοπικάαποκαλούμενα "φατσίνι"). Οπύργοςμπορείνα

φθάσειτα 30 μέτρακαιτο "macchina" ζυγίζειμέχρι 5 τόνους! Κατάτηδιάρκειατηςπομπής,

απενεργοποιούνόλαταφώταστηνπόλη. Έτσι, ημόνηφωτιζόμενηδομήπουθαδείτεείναι

η "macchina" της Santa Rosa καθώςπερνάειμέσααπότουςδρόμουςτουΒιτέρμποπριν

φτάσειστηνίδιατηνεκκλησίατηςΣάνταΡόζα. Η Macchina της Santa Rosa

συμπεριλαμβάνεταιστηλίστατηςΟΥΝΕΣΚΟ , ωςσύμβολοπολιτιστικήςκληρονομιάςτης

ανθρωπότητας. Διανυκτέρευση.

6ημέρα: ΒΙΤΕΡΜΠΟ - ΤσιβιτάντιΜπάγκνοΡέτζιο (Civita di Bagnoreggio) –

Τουσκάνια (Τuscania)

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. Επίσκεψηστουπέροχοχωριό Civita di Bagnoreggio τοοποίο

βρίσκεταισκαρφαλωμένοσελόφοπροσφέρονταςμαςέναμοναδικότοπίοαπόψηλα

περιτριγυρισμένοαπόπανύψηλατείχη. Επόμενοςσταθμόςμαςη Tuscania όπουθα

έχουμετηδυνατότηταναεπισκεφτούμετοΚαθεδρικότου San pietro οοποίοςχτίστηκε

στοστυλΛομβάρδιου-Ρωμανικούρυθμούτον 8ο

αιώνακαιανακαινίστηκετον 11-12ο

αιώνα. ΘαδούμεεπίσηςτοΜουσείοτωνΕτρούσκωνμεσαρκοφάγουςαλλάκαιμε

ευρήματααπόΤάφουςεκείνηςτηςεποχής. Θαεπισκεφτούμεεπίσηςτηνεκκλησίατης

ΣάνταΜαρίαΜατζιόρεΒασιλικήΡωμανικούρυθμούμεκεντρικόθέματοΤέμπλοτου

ΣολομώντατηςΙερουσαλήμ. ΕπιστροφήστοξενοδοχείομαςστοΒιτέρμπο. Διανυκτέρευση.

.

7ημέρα: ΒΙΤΕΡΜΠΟΡΩΜΗ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΣτησυνέχειααναχώρησηγιατηνπρωτεύουσατηςΙταλίαςτην

«ΑιώνιαΠόλη», τηΡώμη. Άφιξηαργάτοαπόγευμα, μεταφοράκαιτακτοποίησηστο

ξενοδοχείομας. Διανυκτέρευση.

8ημέρα : ΡΩΜΗ (ξενάγησηπόλης )

Πρωινόστοξενοδοχείο. Ηπρωινήξενάγησηθααρχίσειμετηνεπίσκεψημαςστο

Κολοσσαίο, τομεγαλύτεροσωζόμενοαρχαίορωμαϊκόαμφιθέατροτουκόσμουκαιτην

αψίδατουΜεγάλουΚωνσταντίνου. ΗρωμαϊκήαγοράήτανηκαρδιάτηςαρχαίαςΡώμης

καιτοκέντροεξουσίαςμιαςαυτοκρατορίαςπουεκτεινότανστομεγαλύτερομέροςτουτότε

γνωστούκόσμου. Σήμερααποτελείέναναπότουςσπουδαιότερουςαρχαιολογικούςχώρους

τηςΕυρώπης. ΣτηνπλατείαΒενετίαςθαμαςεντυπωσιάσειτοογκώδεςμνημείοαφιερωμένο

στονΒίκτωρΕμμανουήλΒ’, τονπρώτοβασιλιάτηςσύγχρονηςενωμένηςΙταλίας, πουείναι

επίσηςκαιτομνημείοτουΆγνωστουΣτρατιώτη. ΘαεπισκεφθούμετοΒατικανότο

μικρότεροκρατίδιοτουκόσμουπουβρίσκεταιηΒασιλικήτουΑγίουΠέτρου, ημεγαλύτερη

εκκλησίατηςχριστιανοσύνης. ΣυνεχίζουμεγιατηνπολύβουηΠιάτσαντιΣπάνιακαιτέλος

τηφημισμένηΦοντάναΝτιΤρέβι. Χρόνοςελεύθεροςκαιεπιστροφήστοξενοδοχείο.

Διανυκτέρευση.

9ημέρα: ΡΩΜΗΜΟΥΣΕΙΑΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΕπίσκεψηστοανεξάρτητοκρατίδιοτουΒατικανού, γιανα

ξεναγηθούμεσταπερίφημαμουσείατου, μεεκθέματαπουπεριλαμβάνουνδιάσημα

αγάλματατουαρχαίουκόσμουκαιτηςΑναγέννησης, όπωςτοσύμπλεγματουΛαοκόοντα,

τονΑπόλλωνατουΜπελβεντέρε, έργατωνΤζιότο, Ραφαήλ, ΝταΒίντσι, Καραβάτζιοκ.ά.

ΠερνώνταςαπότουςπερίφημουςΔιαδρόμουςτωνΚηροπηγίων, τωνΤαπισερί, των

ΓεωγραφικώνΧαρτώνκαιτιςΑίθουσεςμετιςνωπογραφίεςτουΡαφαήλ, θακαταλήξουμε

στηνΚαπέλαΣιστίναμετηθρυλικήοροφήζωγραφισμένηαπότονΜιχαήλΆγγελο.

Ακολούθως, θαπεράσουμεστημεγαλόπρεπηΒασιλικήτουΑγίουΠέτρου, τημεγαλύτερη

εκκλησίατουκόσμου, χτισμένηπάνωστοντάφοτουΑποστόλουΠέτρου, όπουμεταξύτων

άλλωνθαδούμετηνΠιετάτουΜιχαήλΆγγελουκαιτοκιβώριοπουδεσπόζειπάνωαπότον

παπικόβωμό, έργοτουΜπερνίνι. Επιστροφήστοξενοδοχείοκαιχρόνοςελεύθερος.

Διανυκτέρευση.

ΓιατηνξενάγησησταΜουσείαΒατικανούθαπρέπειπριντηναναχώρησησαςνα

δηλώσετεσυμμετοχήκαιναπροπληρώσετετοκόστοςεισόδου (28€ γιατουςενήλικεςκαι

20€ γιαπαιδιάμέχρι 18 ετών). Υποχρεωτικήκράτησηκαιπροπληρωμήεισόδουλίγες

μέρεςπριντηνεπίσκεψη. Σεάλληπερίπτωσηδενυπάρχειδυνατότητανα

εξασφαλίσουμετηνείσοδόςσαςσταΜουσείατουΒατικανού.

10ημέρα: ΡΩΜΗΑΝΚΟΝΑ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΑναχώρησηγιατολιμάνιτηςΑνκόναόπουθαεπιβιβαστούμεστο

πλοίοτηςεπιστροφής. Τακτοποίησηστιςκαμπίνεςκαιαπόπλους. Διανυκτέρευσηενπλω.

11ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑΑΘΗΝΑ

 

Χαρείτετιςανέσειςτουσύγχρονουπλοίουέωςτηνώραπουθαφθάσουμεστολιμάνιτης

Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβασηκαιμεταφοράστοντελικόπροορισμόσας. ‘Άφιξηαργά

τοαπόγευμαστηνΘεσσαλονίκη/Αθήνα.

 

Τιμήκατάτομοσεδίκλινο 895 €

 

Τιμήσεμονόκλινο 1125 €

Παιδικό ( μέχρι 12 ετών ) 835 €

Περιλαμβάνονται:

Πολυτελέςκλιματιζόμενοπούλμαντουγραφείουμαςγιατιςμεταφορέςκαι

μετακινήσειςσύμφωναμετοπρόγραμμα.

ΑκτοπλοϊκάεισιτήριαΠάτρα/ΗγουμενίτσαΑνκόναΠάτρα/Ηγουμενίτσασε

4κλινεςεσωτερικέςκαμπίνεςμε wc/ντουζ (ΑΒ4).

 

Διαμονήσεεπιλεγμέναξενοδοχεία 4*.

 

Πρωινόκαθημερινά ( εκτόςπλοίου ) & 5 δείπνα.

 

Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσειςόπωςαναφέρονταιστοαναλυτικόπρόγραμμα

τηςεκδρομής.

 

ΈμπειροΑρχηγόΣυνοδότουγραφείουμας.

ΤοπικόςξεναγόςστηΦλωρεντία

Ασφάλειααστικής/επαγγελματικήςευθύνης.

 

Φ.Π.Α

Δενπεριλαμβάνονται:

 

Είσοδοισεμουσεία, αρχαιολογικούςχώρους, θεάματακαιγενικάόπουαπαιτείται,

Ό,τιρητάαναφέρεταισανπροαιρετικόήπροτεινόμενο.

 

Checkpoint (20€)

Δημοτικοίφόροιξενοδοχείωντοάτομοτηβραδιά (Περούτζια 2€ )

 

Σημείωση:

Οιξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσειςείναιενδεικτικέςκαιδύναταινααλλάξειησειράπου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Διαβάστηκε 1095 φορές
Κατηγορία ΕΥΡΩΠΗ ΟΔΙΚΕΣ
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

ΑΠΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020! 23-28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 6 Μέρες / 5 Διανυκτερεύσεις ΒΙΕΝΝΗ ΜΟΝΑΧΟ ΚΑΣΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ · ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!

ΜΟΝΑΧΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 23-28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 6 Μέρες / 5 Διανυκτερεύσεις · ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020! ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΒΑΙΝΤΕΝ -ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ – ΠΡΑΓΑ! 23-28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 6 Μέρες / 5 Διανυκτερεύσεις * ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ & ΚΑΝΕΤΕ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ & ΣΠΑ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Παναγία Μαλεβή-Σπάρτη –Μυστράς-Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη-Κορώνη- Σπήλαια Δυρού-Στούπα-Καρδαμύλη-Ναύπλιο ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24/10/20 & 07/10/20 1η ΜΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συνάντηση στο λιμάνι του Ηρακλείου και επιβίβαση

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΩΤΙΣΑ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 25/10/20 & 08/11/20

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ –ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΕΛΑΤΗ-ΠΕΤΡΟΥΛΙ -ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:24/10/20 & 07/11/20

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020! BIENNH SPECIAL 23-28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 6 Μέρες / 5 Διανυκτερεύσεις ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020! ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ- ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ 23 – 28.12.2020 6 Μέρες / 5 Διανυκτερεύσεις · ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020! ΠΡΑΓΑ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 23-28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 6 Μέρες / 5 Διανυκτερεύσεις * ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ

Customer Service

Company

Yesterday140

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020

Who Is Online
Guests : 6 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb
Μειώστε το κόστος και τον κόπο μεταφοράς των αποσκευών στα αεροπορικά σας ταξίδια!

Ξενοδοχεία

Συγκρίνετε τις τιμές μας

Back To Top