Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Travel Path
Ιστότοπος: www.travelpath.gr

Τελευταία άρθρα από τον/την Travel Path

Στα βήματα της αναγεννησιακής Ιταλίας και του μεσαίωνα 11ημ.

Γράφτηκε από τον  Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 15:06

add

 

 

Σταβήματατηςαναγεννησιακής

Ιταλίαςκαιτουμεσαίωνα 11ημ.

 

XριστούγενναστοΚούμπιογιαναδούμετο

 

μεγαλύτεροΧριστουγεννιάτικοδένδροτηςΕυρώπης

 

Περούτζια, Γκούμπιο, ΑσίζηΦλωρεντία , Βιτέρμπο , ΤσιβιτάΝτιΜπάγκνοΡέτζιο ,

Τουσκάνια , Ρώμη , ΜουσείαΒατικανού

 

Αναχωρήσεις : 22, 29 Δεκεμβρίου΄18

 

1ημέρα: ΑΘΗΝΑΠΑΤΡΑ – (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝΠΛΩ

 

ΣυγκέντρωσηκαιαναχώρησηγιατολιμάνιτηςΠάτρας (Ηγουμενίτσας). Επιβίβασηστο

πλοίο, τακτοποίησηστιςκαμπίνεςκαιαπόπλουςγιατολιμάνιτηςΑνκόνα. Στονελεύθερο

χρόνοσαςμπορείτεναδιασκεδάσετεστουςπολυτελείςχώρουςαναψυχήςτουπλοίου.

Διανυκτέρευσηενπλω.

2ημέρα: ΑΝΚΟΝΑΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

 

ΆφιξηστηνΑνκόνα, επιβίβασηστοπούλμανκαιαναχώρησηγιατηνΠερούτζια, ιστορική

πόλητηςΙταλίας, πρωτεύουσατηςΟύμβριας, πουβρίσκεταιστηνκοιλάδατουάνωΤίβερη.

Μετηνάφιξημαςθακάνουμετηνπανοραμικήπεριήγησήμας. ΘαδούμετηνΚόρσο

Βανούτσι, τηνΡόκαΠαολίνα, ταδαιδαλώδημεσαιωνικάστενάτηςπόληςκαιθα

καταλήξουμεστηνΠιάτσαΝοβέμπρεμετηνΦοντάναΜατζόρε, τονΚαθεδρικόΝαότουΣαν

Λορέντζο. Στησυνέχεια, μεταφοράκαιτακτοποίησηστοξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3ημέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – KOYMΠIO – ΑΣΙΖΗ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΑναχώρησηγιατομεσαιωνικόχωρίοΓκούμπιο, μετομεγαλύτερο

ΧριστουγεννιάτικοδένδροτηςΕυρώπης. ΤοΚούμπιοήτανσημαντικήΡωμαϊκήαποικίαμε

σημαντικάμνημείαόπωςτοΡωμαϊκόθέατρο, τοΠαλάτιΤόρρεκαιτονΚαθεδρικόΝαό.

ΧρόνοςελεύθεροςκαιαναχώρησηγιατηνΑσίζη, γενέτειρατουΑγίουΦραγκίσκου, ο

οποίοςίδρυσετοθρησκευτικότάγματωνΦραγκισκανώνστηνπόλητο 1208. Σην

πανοραμικήμαςπεριήγησηθαδούμετηνΠιάτσαντελΚομούνε, τοΠαλάτσοΚομουνάλε,

τηνΒασιλικήτηςΣάνταΚιάρα, καιτοΝτουόμοτουΣανΡαφίνο. Επιστροφήαργάτο

απόγευμαστοξενοδοχείομας. Διανυκτέρευση.

4ημέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑΦΛΩΡΕΝΤΙΑΒΙΤΕΡΜΠΟ

 

ΠρωινόστοξενοδοχείοκαιαναχώρησηγιατηΦλωρεντία, τηγενέτειρατηςιταλικής

Αναγέννησης, πόλητηςτέχνηςκαιτηςαισθητικής, πουέχειανακηρυχτείΜνημείο

ΠαγκόσμιαςΠολιτιστικήςΚληρονομιάςτης UNESCO. Στηνπανοραμικήξενάγησημας, θα

δούμετηνΠιάτσαΣανΤζιοβάνιμετοΒαπτιστήριοτουΑγίουΙωάννηκαιτοναναγεννησιακό

ΚαθεδρικόΝαό, τηΣάνταΜαρίαΝτελΦιόρε, μετονπερίφημοτρούλοτουΜπρουνελέσκι.

Συνεχίζοντας, θακατέβουμεωςτηνΠιάτσαντελαΣινιορία, πουστολίζειτοσιντριβάνιτου

ΠοσειδώνακαιαντίγραφοτουαγάλματοςτουΔαβίδτουΜιχαήλΆγγελου. Εδώβρίσκεται

τοΠαλάτσοΒέκιο, πουστεγάζεισήμερατοΔημαρχείοτηςπόλης, καιηΛότζαμεαγάλματα

σπουδαίωνΦλωρεντίνωνγλυπτών. ΣυνεχίζουμεγιατηνπερίφημηΠινακοθήκηΟυφίτσι,

(εξωτερικήεπίσκεψη) τηνξακουστήκαιπολυφωτογραφημένηγέφυραΠόντεΒέκιομετα

αμέτρητακοσμηματοπωλεία, καιτηνΠιάτσαΡεπούμπλικα, μίααπότιςκεντρικότερες

πλατείεςτηςΦλωρεντίας, μετηχαρακτηριστικήαψίδαΑρκόνεκαιταιστορικάκαφέ Gilli

και Paszkowski. ΧρόνοςελεύθεροςγιαεπίσκεψηστηναγοράτουΣανΛορέντζοήεπίσκεψη

στοΠαλάτσοΠίττι, τηνπολυτελήκατοικίατωνΜεδίκων. Στησυνέχειαμεταφοράστο

ξενοδοχείομαςστομεσαιωνικόΒιτέρμπο. Διανυκτέρευση.

5ημέρα: ΒΙΤΕΡΜΠΟ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΤοΒιτέρμποήτανπάνταμιαευημερούσαπόληήδηαπότον 8ο

αιώνα. ΈγινεακόμαπιοεμφανήςότανοΠάπαςεπέλεξεναγίνειμιααπότιςκατοικίεςτου.

ΜιαεπίσκεψηστοΒιτέρμποδενθαείναιπλήρηςχωρίςτηνεπίσκεψηστοπαπικόπαλάτι

εκεί, ειδικάστηναίθουσαόπουπραγματοποιήθηκεστηνιστορίαηπρώτη ,πρώτη

διακήρυξη (εκλογήτουΠάπα). ΣτοΣανΠελεγκρίνο ( San Pellegrino), τοοποίοείναικαιτο

ιστορικόκέντροτηςπόληςθαδούμεπολλάμεσαιωνικάσπίτιαπουδιατηρούνταικαλά, με

τιςχαρακτηριστικέςεξωτερικέςσκάλεςκαιτιςγέφυρες. Υπάρχουνεπίσηςμιασειράαπό

υπέροχεςβρύσες, εκκλησίες, πλατείες, μνημείακ.λπ., πουσίγουραθασαςφέρουνπίσω

στοχρόνο. Έναδιάσημοτοπικόπανηγύριπουγιορτάζεταιετησίως (κάθε 3 Σεπτεμβρίου)

στοΒιτέρμποείναιαυτότηςΣάνταΡόζα(Santa Rosa), πολιούχουτουτόπου. Εκείνητημέρα

κάθεχρόνοπραγματοποιείτεμιαεντυπωσιακήπομπή, κατάτηδιάρκειατηςοποίας

μεταφέρεταιστουςώμουςτωνθιασωτώνμιακαλλιτεχνικάσχεδιασμένηκαιφωτεινή

Μακίνα "macchina" (μιαπλατφόρμαμεένανυψηλόπύργο, στηνκορυφήτηςοποίαςθα

δείτεμιαεικόνατηςΣάνταΡόζα ) (τοπικάαποκαλούμενα "φατσίνι"). Οπύργοςμπορείνα

φθάσειτα 30 μέτρακαιτο "macchina" ζυγίζειμέχρι 5 τόνους! Κατάτηδιάρκειατηςπομπής,

απενεργοποιούνόλαταφώταστηνπόλη. Έτσι, ημόνηφωτιζόμενηδομήπουθαδείτεείναι

η "macchina" της Santa Rosa καθώςπερνάειμέσααπότουςδρόμουςτουΒιτέρμποπριν

φτάσειστηνίδιατηνεκκλησίατηςΣάνταΡόζα. Η Macchina της Santa Rosa

συμπεριλαμβάνεταιστηλίστατηςΟΥΝΕΣΚΟ , ωςσύμβολοπολιτιστικήςκληρονομιάςτης

ανθρωπότητας. Διανυκτέρευση.

6ημέρα: ΒΙΤΕΡΜΠΟ - ΤσιβιτάντιΜπάγκνοΡέτζιο (Civita di Bagnoreggio) –

Τουσκάνια (Τuscania)

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. Επίσκεψηστουπέροχοχωριό Civita di Bagnoreggio τοοποίο

βρίσκεταισκαρφαλωμένοσελόφοπροσφέρονταςμαςέναμοναδικότοπίοαπόψηλα

περιτριγυρισμένοαπόπανύψηλατείχη. Επόμενοςσταθμόςμαςη Tuscania όπουθα

έχουμετηδυνατότηταναεπισκεφτούμετοΚαθεδρικότου San pietro οοποίοςχτίστηκε

στοστυλΛομβάρδιου-Ρωμανικούρυθμούτον 8ο

αιώνακαιανακαινίστηκετον 11-12ο

αιώνα. ΘαδούμεεπίσηςτοΜουσείοτωνΕτρούσκωνμεσαρκοφάγουςαλλάκαιμε

ευρήματααπόΤάφουςεκείνηςτηςεποχής. Θαεπισκεφτούμεεπίσηςτηνεκκλησίατης

ΣάνταΜαρίαΜατζιόρεΒασιλικήΡωμανικούρυθμούμεκεντρικόθέματοΤέμπλοτου

ΣολομώντατηςΙερουσαλήμ. ΕπιστροφήστοξενοδοχείομαςστοΒιτέρμπο. Διανυκτέρευση.

.

7ημέρα: ΒΙΤΕΡΜΠΟΡΩΜΗ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΣτησυνέχειααναχώρησηγιατηνπρωτεύουσατηςΙταλίαςτην

«ΑιώνιαΠόλη», τηΡώμη. Άφιξηαργάτοαπόγευμα, μεταφοράκαιτακτοποίησηστο

ξενοδοχείομας. Διανυκτέρευση.

8ημέρα : ΡΩΜΗ (ξενάγησηπόλης )

Πρωινόστοξενοδοχείο. Ηπρωινήξενάγησηθααρχίσειμετηνεπίσκεψημαςστο

Κολοσσαίο, τομεγαλύτεροσωζόμενοαρχαίορωμαϊκόαμφιθέατροτουκόσμουκαιτην

αψίδατουΜεγάλουΚωνσταντίνου. ΗρωμαϊκήαγοράήτανηκαρδιάτηςαρχαίαςΡώμης

καιτοκέντροεξουσίαςμιαςαυτοκρατορίαςπουεκτεινότανστομεγαλύτερομέροςτουτότε

γνωστούκόσμου. Σήμερααποτελείέναναπότουςσπουδαιότερουςαρχαιολογικούςχώρους

τηςΕυρώπης. ΣτηνπλατείαΒενετίαςθαμαςεντυπωσιάσειτοογκώδεςμνημείοαφιερωμένο

στονΒίκτωρΕμμανουήλΒ’, τονπρώτοβασιλιάτηςσύγχρονηςενωμένηςΙταλίας, πουείναι

επίσηςκαιτομνημείοτουΆγνωστουΣτρατιώτη. ΘαεπισκεφθούμετοΒατικανότο

μικρότεροκρατίδιοτουκόσμουπουβρίσκεταιηΒασιλικήτουΑγίουΠέτρου, ημεγαλύτερη

εκκλησίατηςχριστιανοσύνης. ΣυνεχίζουμεγιατηνπολύβουηΠιάτσαντιΣπάνιακαιτέλος

τηφημισμένηΦοντάναΝτιΤρέβι. Χρόνοςελεύθεροςκαιεπιστροφήστοξενοδοχείο.

Διανυκτέρευση.

9ημέρα: ΡΩΜΗΜΟΥΣΕΙΑΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΕπίσκεψηστοανεξάρτητοκρατίδιοτουΒατικανού, γιανα

ξεναγηθούμεσταπερίφημαμουσείατου, μεεκθέματαπουπεριλαμβάνουνδιάσημα

αγάλματατουαρχαίουκόσμουκαιτηςΑναγέννησης, όπωςτοσύμπλεγματουΛαοκόοντα,

τονΑπόλλωνατουΜπελβεντέρε, έργατωνΤζιότο, Ραφαήλ, ΝταΒίντσι, Καραβάτζιοκ.ά.

ΠερνώνταςαπότουςπερίφημουςΔιαδρόμουςτωνΚηροπηγίων, τωνΤαπισερί, των

ΓεωγραφικώνΧαρτώνκαιτιςΑίθουσεςμετιςνωπογραφίεςτουΡαφαήλ, θακαταλήξουμε

στηνΚαπέλαΣιστίναμετηθρυλικήοροφήζωγραφισμένηαπότονΜιχαήλΆγγελο.

Ακολούθως, θαπεράσουμεστημεγαλόπρεπηΒασιλικήτουΑγίουΠέτρου, τημεγαλύτερη

εκκλησίατουκόσμου, χτισμένηπάνωστοντάφοτουΑποστόλουΠέτρου, όπουμεταξύτων

άλλωνθαδούμετηνΠιετάτουΜιχαήλΆγγελουκαιτοκιβώριοπουδεσπόζειπάνωαπότον

παπικόβωμό, έργοτουΜπερνίνι. Επιστροφήστοξενοδοχείοκαιχρόνοςελεύθερος.

Διανυκτέρευση.

ΓιατηνξενάγησησταΜουσείαΒατικανούθαπρέπειπριντηναναχώρησησαςνα

δηλώσετεσυμμετοχήκαιναπροπληρώσετετοκόστοςεισόδου (28€ γιατουςενήλικεςκαι

20€ γιαπαιδιάμέχρι 18 ετών). Υποχρεωτικήκράτησηκαιπροπληρωμήεισόδουλίγες

μέρεςπριντηνεπίσκεψη. Σεάλληπερίπτωσηδενυπάρχειδυνατότητανα

εξασφαλίσουμετηνείσοδόςσαςσταΜουσείατουΒατικανού.

10ημέρα: ΡΩΜΗΑΝΚΟΝΑ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΑναχώρησηγιατολιμάνιτηςΑνκόναόπουθαεπιβιβαστούμεστο

πλοίοτηςεπιστροφής. Τακτοποίησηστιςκαμπίνεςκαιαπόπλους. Διανυκτέρευσηενπλω.

11ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑΑΘΗΝΑ

 

Χαρείτετιςανέσειςτουσύγχρονουπλοίουέωςτηνώραπουθαφθάσουμεστολιμάνιτης

Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβασηκαιμεταφοράστοντελικόπροορισμόσας. ‘Άφιξηαργά

τοαπόγευμαστηνΘεσσαλονίκη/Αθήνα.

 

Τιμήκατάτομοσεδίκλινο 895 €

 

Τιμήσεμονόκλινο 1125 €

Παιδικό ( μέχρι 12 ετών ) 835 €

Περιλαμβάνονται:

Πολυτελέςκλιματιζόμενοπούλμαντουγραφείουμαςγιατιςμεταφορέςκαι

μετακινήσειςσύμφωναμετοπρόγραμμα.

ΑκτοπλοϊκάεισιτήριαΠάτρα/ΗγουμενίτσαΑνκόναΠάτρα/Ηγουμενίτσασε

4κλινεςεσωτερικέςκαμπίνεςμε wc/ντουζ (ΑΒ4).

 

Διαμονήσεεπιλεγμέναξενοδοχεία 4*.

 

Πρωινόκαθημερινά ( εκτόςπλοίου ) & 5 δείπνα.

 

Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσειςόπωςαναφέρονταιστοαναλυτικόπρόγραμμα

τηςεκδρομής.

 

ΈμπειροΑρχηγόΣυνοδότουγραφείουμας.

ΤοπικόςξεναγόςστηΦλωρεντία

Ασφάλειααστικής/επαγγελματικήςευθύνης.

 

Φ.Π.Α

Δενπεριλαμβάνονται:

 

Είσοδοισεμουσεία, αρχαιολογικούςχώρους, θεάματακαιγενικάόπουαπαιτείται,

Ό,τιρητάαναφέρεταισανπροαιρετικόήπροτεινόμενο.

 

Checkpoint (20€)

Δημοτικοίφόροιξενοδοχείωντοάτομοτηβραδιά (Περούτζια 2€ )

 

Σημείωση:

Οιξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσειςείναιενδεικτικέςκαιδύναταινααλλάξειησειράπου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Διαβάστηκε 1069 φορές
Κατηγορία ΕΥΡΩΠΗ ΟΔΙΚΕΣ
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια